ДОГОВІР ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИКА КОНФИДЕНЦИЙНОСТІ

Користувач вебпорталу https://gamestation.academy/, надалі – «Замовник», з одного боку, та Gamestation academy, надалі - «Виконавець», разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», при оплаті Замовником послуг на вебпорталі https://gamestation.academy/ вважаються такими, що уклали цей договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації (далі – «Договір») про наступне:


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавцем є ФОП Лєбєдєв Андрій Олексійович (ІПН 2970018733)

1.2. Виконавець за цим Договором зобов’язується на вимогу Замовника надавати консультаційні послуги у сфері інформатизації за обраною Замовником темою (надалі – послуги), а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати надані послуги.2.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги за даним договором надаються шляхом проведення відкритих консультацій для Замовника.

2.2. Викладання консультації /лекції відповідно до затвердженої програми відбувається в формі трансляції занять та перевірки домашніх робіт через інтернет - ресурс https://my.gamestation.academy/. Всі відеоматеріали на зазначеному ресурсі є власністю Gamestation academy і не підлягає передачі третім особам.

2.3. Дата проведення консультації/лекції визначається на порталі https://gamestation.academy/ на час оплати послуги.

2.4. Формати проведення консультації/лекції, їх вартість та інші умови визначаються на порталі https://gamestation.academy/ на час оплати послуги.3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець має право:

3.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для ефективного надання послуг;

3.1.2. Отримувати винагороду за фактично надані послуги;

3.1.3. Визначати та затвердженні графік проведення консультацій;

3.1.4. За попередньою домовленістю з Замовником переносити дати проведення консультацій або звертатись з проханням про заміщення Виконавця у разі неможливості здійснювати надання послуг з поважних причин (хвороба, тощо), але не частіше, ніж 20% від загального обсягу консультацій;

3.1.5. Залучати для виконання зобов'язань за цим Договором третіх осіб, за дії яких у рамках цього Договору він несе відповідальність перед Замовником, як за свої власні;

3.1.6. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.


Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. Якісно та з додержанням встановлених строків надавати послуги за цим Договором;

3.2.2. Здійснювати контроль та перевірку виконання Замовником завдань, наданих йому для виконання в рамках одержання консультацій;

3.2.3. Після оплати консультації Замовником Виконавець має надати доступ до особистого кабінету Замовника з матеріалами консультацій за обраною темою на навчальній платформі https://my.gamestation.academy/.

3.2.4. Використовувати інформаційні (роздаткові) матеріали, одержані від Замовника, виключно з метою надання послуг за цим Договором та не передавати їх третім особам без погодження з Замовником;

3.2.5. Дотримуватись встановленої програми консультацій та графіку проведення консультацій;

3.2.6. Не запізнюватись на консультації, не завершувати консультації раніше встановленого часу;

3.2.7. У разі неможливості проведення консультації, повідомити про це Замовника не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до консультації.


Замовник має право:

3.3.1. У будь-який час перевіряти перебіг та якість надання послуг Виконавцем без втручання в його діяльність;

3.3.2. Розміщувати інформацію про Виконавця, в тому числі, але не обмежуючись зазначеним: рівень освіти та кваліфікації, професійні навички та досягнення, фотографії на сайті Замовника та інших інформаційних ресурсах;

3.3.3. Вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.


Замовник зобов’язаний:

3.4.1. Вчасно та у повному обсязі оплачувати надані Виконавцем послуги;

3.4.2. Відвідувати заняття згідно з графіком, передбаченим у навчальному розкладі;

3.4.3. Замовник не має права вимагати від Виконавця повернення сплачених коштів за Послуги у разі пропуску/запізнення на заняття.


4.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

4.1. Послуга вважається виконаною при успішній здачі дипломної роботи Замовником або після закінчення 6 місячного терміну з моменту надання доступу Замовнику до його особистого кабінету з матеріалами консультацій за обраною темою на навчальній платформі https://my.gamestation.academy/.


5.РОЗМІР ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість послуг Виконавця за даним Договором є сумою, яка вказана на вебпорталі https://gamestation.academy/ на час оплати послуги.

5.2. Сторони можуть узгодити часткову чи повну попередню оплату за послуги.

5.3. Сторони погодились, що оплата консультацій, які проводилися іншими особами у зв’язку з відсутністю Виконавця (заміщення), не здійснюється.

5.4. Оплата вартості наданих послуг здійснюється у гривні шляхом перерахування Замовником суми винагороди на банківський рахунок Виконавця через платіжну систему Wayforpay.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі систематичного (більше 2 (двох) разів протягом усього періоду надання консультацій для Замовника) запізнення на консультації, Замовник має право зменшити розмір винагороди Виконавця на 20% від суми, передбаченої у відповідній додатковій угоді.

6.2. У разі порушення Замовником строків здійснення розрахунків з Виконавцем в рамках окремої Додаткової угоди, Виконавець має право вимагати від Замовника сплату пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період існування прострочення, від суми прострочення за кожен день існування прострочення.


7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оплати Замовником послуги та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.


8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’я- зань за цим Договором у випадках, якщо невиконання стало наслідком причин, що зна- ходяться поза сферою контролю виконуючої Сторони, у тому числі, але не виключно – у разі стихійного лиха, екстремальних погодних умов, військових дій, пожеж, страйків, втручання з боку влади, ембарго тощо (далі – форс-мажор). При цьому Сторони звіль- няються від відповідальності на термін дії цих обставин або можуть відмовитися від виконання цього Договору частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідаль- ності. Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою па- латою.


9. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Замовник дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних - зокрема, на отримання, внесені до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти замовник з його персональними даними письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, телефон, e-mail, дані про місце проживання, а також інші дані добровільно надані їм з метою забезпечення реалізації правових відносин, проведення розрахунків з Виконавцем, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Замовник підтверджує свою згоду на те, що в разі потреби його персональні дані можуть бути опрацьовані та надані третім особам.

9.2. Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, у тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін , яким такі персональні дані були довірені або які стали відомі у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу та захисту персональних даних Замовника, якщо надання доступу до таких персональних даних було здійснено Замовником або іншою особою з дозволу Замовника поза виконанням зобов'язань за цим Договором.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі спори з питань, що виникають у зв’язку з даним Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Made on
Tilda